استفاده از پارچه فاستونی اداری در لباس داماد خوش شانسی به همراه دارد

با فرض اینکه کارفرمای خوش نیتی داشته باشند، ممکن است در به کارگیری یک رویکرد پایدار جامع با چالش هایی مواجه شوند.

زیرا در اکثر شرکت های نساجی، نقش طراحان هنوز به صورت محدود درک می شود، به عنوان مثال، نقش طراحان مد.

جالب است بدانید پارچه فاستونی اداری مناسب برای دوخت کت شلوار های مردانه است به همین سبب از این نوع پارچه زیاد استفاده می شود. این امر با درخواست برای رویکردی گسترده تر به فرآیند طراحی به عنوان صرفاً تولید پوشاک در تضاد است.

معلمان در آموزش طراحان مشتاق برای آینده ای نامطمئن که به طور کامل قابل تصور نیست، از نظر چالش ها یا فرصت ها، با مشکلاتی مواجه می شوند.

آنها باید دانش آموزان را برای واقعیت پیچیده، چالش برانگیز و فرار حرفه آماده کنند، اما همچنین آنها را تشویق کنند تا در فعالیت های حرفه ای خود مسئولیت پذیر شوند.

نیاز دائمی به به روز رسانی و اصلاح برنامه های درسی برای گنجاندن پیشرفت ها و الهامات جدید – که گاهی کاملاً آزمایش نشده است وجود دارد.

تشویق روحیه باز بودن، همکاری و آزمایش که برای آموزش مد پایدار حمایت می شود، آسان نیست. فعالیت ها همچنین باید طوری تنظیم شوند که دانش فرهنگی و ملی را در بر گیرند.

ساختارهای اداری مدارس ممکن است مانع دیگری باشد، زیرا آموزش پایداری اغلب نیاز به همکاری بین رشته‌ای و بین اعضای هیئت علمی دارد.

آموزش طراحی مد هنوز هم اغلب به دنبال «آموزش مد صنعتی» است، که تمایل دارد خطی باشد، به عنوان مثال، هر مرحله از تولید مد و تأثیرات مختلف آن را به صورت جداگانه مشاهده می‌کند.

ممکن است همه اعضای هیأت علمی از رویکردهای مد پایدار متقاعد نشده و کاملاً از آن حمایت کنند، و ممکن است به روش‌های تدریس منسوخ تکیه کنند یا دانش و تجربه کافی نداشته باشند و نیاز به آموزش در مد پایدار داشته باشند.

ممکن است برای معلمان فراتر رفتن از مرزهای انضباطی و محدودیت های تجربیات و دانش گذشته و باز ماندن در برابر ایده ها و فرصت های جدید دشوار باشد.